Vi tycker

Vi tycker att miljökrav är viktiga – men de måste vara rimliga

Det sägs ibland att Sverige har en av världens hårdaste miljölagar. I grunden är det givetvis bra men det är däremot inte realistiskt att ha miljöregler som inte tar hänsyn till att all mänsklig verksamhet i någon mån påverkar sin omgivning.

Alla producerande gruvföretag är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Tillståndet är förknippat med ett antal villkor, bland annat när det gäller utsläpp till luft och vatten. Att ansöka om tillstånd är ett stort och tidskrävande arbete som bl.a. innefattar miljökonsekvensbeskrivning (MKB), vilken beskriver den miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till.

Det är viktigt att de krav som ställs på företagen utgår från de miljömässiga förutsättningar som gäller för den enskilda anläggningen och är tekniskt och ekonomiskt rimliga. Den administrativa hanteringen av tillstånd och tillsyn måste också vara rimlig för att inte ta resurser från det egentliga miljöarbetet.

Vår ambition är att påverka utvecklingen av samhällets miljökrav så att företagen får rimliga förutsättningar att utveckla sin verksamhet. En viktig roll för oss är att verka för att hänsyn tas till gruvbranschens förutsättningar vid framtagande, implementering och tillämpning av lagar och regler inom miljöområdet.

I de flesta fall har kraven initierats inom EU-systemet. Ofta fattas de avgörande besluten i Bryssel och medlemsstaterna är därefter skyldiga att omsätta dessa regler i nationell lagstiftning.
Det är viktigt att Sverige och EU vid införandet av nya krav tar hänsyn till risken för att erodera svensk industris internationella konkurrensförmåga.

Inom miljöområdet verkar Svemin för:

  • att miljökrav, skatter och avgifter relateras till verklig miljönytta samt företagens konkurrensförutsättningar.
  • att miljölagstiftningen är harmoniserad med andra länder där gruvindustrins konkurrenter verkar.
  • att regelverken är enkla och tydliga och inte motverkar varandra. Det ska inte finnas flera styrmedel med samma syfte, s.k. dubbla styrmedel.
  • att miljökraven bygger på vetenskapliga grunder och leder till miljöförbättringar ur ett helhetsperspektiv.
  • att miljölagstiftningen är teknikneutral och inte styr produktutvecklingen