Om oss

Svemins energikommitté

En stabil och säker tillgång till el till konkurrenskraftiga priser är avgörande för de svenska gruv- och mineralföretagen. En allt viktigare fråga i en tid när det globala klimatet är på agendan. Därför samlas branschen i Svemins energikommitté för att bevaka utvecklingen och samverka kring lösningar.

Svemins Energikommitté består av energiansvariga och experter från gruv-, kalk- och cementföretagen. Kommittén bevakar, analyserar och utvärderar information, tar fram gemensamma strategier för arbete och åtgärder, tar fram statistik, skriver positionspapper och svarar på remisser.

Bevakning och omvärldsanalys av energi- och klimatfrågor och hur regleringar inom dessa områden på nationell och europeisk nivå kan komma att påverka förutsättningarna för medlemsföretagen att verka och utvecklas, är kommitténs viktigaste uppgift. För att analyser och åtgärder ska bli rätt, krävs att kunskap om företagens produktionssystem och hur olika energislag används i företagens produktionsprocesser tas fram och förmedlas. Omgivande samhälle och i synnerhet beslutsfattare behöver veta vilka konsekvenser planerade åtgärder och regleringar leder till. Svemin har en viktig roll i att se till att beslutsfattare eller utredare har rätt information och tillräcklig kunskap som underlag för sina beslut. Detta kräver kontakter med departement, myndigheter, utredningsföretag, elproducenter, Energimyndigheten och Svensk Energi, med flera, allt efter behov.

Nationella och internationella samarbeten – viktigt för att nå framgång i energifrågorna

Den svenska basindustrin driver många energifrågor gemensamt via nätverket SKGS (skogen, kemin, gruvorna och stålet) där branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Svemin och Jernkontoret samarbetar. SKGS spelar en viktig roll genom att företräda basindustrins intressen och för att verka för politiska beslut som ger basindustrin konkurrenskraftiga villkor. SKGS bidrar aktivt till debatten genom att lämna remissyttranden, vara aktiv i media och träffa politiker från riksdagspartierna för att lyfta upp aktuella viktiga frågeställningar.

Eurometaux är branschorganisation för icke-järnmetaller i EU. Svemin medverkar i Eurometaux energikommitté framförallt genom Bolidens försorg.

Euromines är organisation för gruvindustri Europa och driver energifrågor inom ETS Committee (Kommitté för utsläppshandel i EU). Svemin har en mycket aktiv roll i denna kommitté.

Ledamöter* i Svemins energikommitté

Mats Gustavsson, Boliden AB (ordförande)

Erika Skogsjö, Svemin (sekreterare)

Anders Lyberg, Cementa AB

Rolf Johansson, LKAB

Stefan Savonen, LKAB

Markus Fagervik, Nordkalk AB

Roberg Gräsberg, SMA Mineral AB

Björn Johansson, Zinkgruvan Mining AB

*April, 2017