Om oss

Svemins energi- och klimatkommitté

Det globala klimatet är på agendan och klimatomställning i alla delar av samhället blir allt viktigare. Den svenska gruv- och mineralnäringen kommer att spela en viktig roll i en fossilfri framtid. En av de viktiga frågorna för de svenska gruv- och mineralföretagen är en stabil och säker tillgång till el till konkurrenskraftiga priser. Därför samlas branschen i Svemins energi- och klimatkommitté för att delta i utvecklingen, bevaka viktiga frågor och samverka kring lösningar.

Svemins energi- och klimatkommitté består av energiansvariga och experter från gruv-, kalk- och cementföretagen. Kommittén analyserar och utvärderar information och politik inom energi- och klimatområdet, diskuterar gemensamma strategier för arbete och åtgärder, tar fram statistik, skriver positionspapper och svarar på remisser.

Bevakning och omvärldsanalys av energi- och klimatfrågor och hur regleringar inom dessa områden på nationell och europeisk nivå kan komma att påverka förutsättningarna för medlemsföretagen att verka och utvecklas, är kommitténs viktigaste uppgift. För att analyser och åtgärder ska bli rätt, krävs att kunskap tas fram och förmedlas till exempel om företagens produktionssystem, hur olika energislag används i företagens produktionsprocesseroch hur utsläpp av växthusgaser uppkommer och tas omhand och hur utsläppsrättshandeln (ETS) inverkar. Omgivande samhälle och i synnerhet beslutsfattare behöver veta vilka konsekvenser planerade åtgärder och regleringar leder till. Svemin har en viktig roll i att se till att beslutsfattare eller utredare har rätt information och tillräcklig kunskap som underlag för sina beslut. Detta kräver kontakter med departement, myndigheter, utredningsföretag, elproducenter, Energimyndigheten och Svensk Energi, med flera, allt efter behov. Vad som händer på Europanivå är också helt avgörande, till exempel vad gäller bestämmelserna om utsläppsrättshandeln (ETS).

Nationella och internationella samarbeten – viktigt för att nå framgång i energifrågorna

Euromines är organisation för gruvindustri Europa och driver energifrågor inom ETS Committee (Kommitté för utsläppshandel i EU). Svemin har en aktiv roll i denna kommitté och Mats Gustavsson, Boliden, är kommittéordförande.

Eurometaux är branschorganisation för icke-järnmetaller i EU. Svemin medverkar i Eurometaux energikommitté genom Bolidens försorg.

Den svenska basindustrin driver frågor som har med el att göra gemensamt via nätverket SKGS (skogen, kemin, gruvorna och stålet) där branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Svemin och Jernkontoret samarbetar. SKGS spelar en viktig roll genom att företräda basindustrins intressen och för att verka för politiska beslut som ger basindustrin konkurrenskraftiga villkor. SKGS bidrar aktivt till debatten genom att lämna remissyttranden, vara aktiv i media och träffa politiker från riksdagspartierna för att lyfta upp aktuella viktiga frågeställningar.

Svemins klimat- och energikommitté

Ordförande
Stefan Savonen, LKAB

Vice ordförande
Mats Gustavsson, Boliden

Ansvarig handläggare Svemin
Joakim Aspeheim, Expert energi, klimat, transport