Om oss

Ansvar, öppenhet och riskmedvetenhet – ledord för Svemins medlemmar

Svemins viktigaste dokument är branschens Etiska Regler. Varje medlemsföretag måste skriva under att de åtar sig att följa reglerna. Det är ett villkor för medlemskap i Svemin.

Svemins Etiska Regler:

Gruvbranschens uppgift

Gruvbranschens uppgift är att med långsiktig lönsamhet förse samhället med mineral och malm på ett ansvarsfullt sätt.

Bärkraftig utveckling

Mineral och metaller är nödvändiga i ett väl fungerande modernt samhälle. Metaller framställs ur malm och är återvinningsbara i ett ständigt kretslopp.

Företaget ska verka för en bärkraftig utveckling samt en effektiv och långsiktigt balanserad hushållning med energi och naturresurser, med hänsyn till människor, ekonomi, miljö och samhället i övrigt.

God arbetsmiljö

Företaget ska eftersträva en god, säker och stimulerande arbetsmiljö.

Företaget ska arbeta enligt uppgjorda program för kontroll och förbättring av arbetsmiljön.

Miljöskyddsarbete

Företaget ska särskilt värna om miljön, eftersom gruvverksamhet inte går att bedriva utan att den omgivande miljön påverkas. Gruvverksamhet innebär att markområden tas i anspråk och förändras på ett bestående sätt.

Företaget ska arbeta aktivt till skydd för omgivande miljö och väga in miljöaspekterna i alla beslut som rör ett gruvprojekts hela livscykel från prospektering och utvinning till och med avveckling och efterbehandling. Åtgärderna ska vara baserade på en sammanvägning av vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomisk rimligt.

Företaget ska arbeta systematiskt med program för planering, genomförande, uppföljning och förbättring av sitt miljöskyddsarbete.

Riskperspektiv

Företaget ska hantera säkerhets- och miljöfrågor ur ett riskperspektiv. Riskerna för störningar och haverier som kan påverka människor och miljö ska identifieras och uppmärksammas så att förebyggande åtgärder kan vidtas.

Öppen och saklig information

Företaget ska öppet och sakligt informera anställda, allmänhet och myndigheter om verksamheten. Vid prospekteringsarbeten har företaget ett särskilt ansvar att aktivt kommunicera med markägare, myndigheter och övriga intressenter.

God redovisningssed

Företaget ska tillämpa god redovisningssed, i detta innefattas även värderingar av fyndigheter.

Prospektering med respekt för markägarens intressen

Företaget ska bedriva allt prospekteringsarbete med omsorg om miljön och med respekt för berörda markägares intressen.

Rapportering av mineraltillgångar

Företaget, som innehar undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession enligt minerallagen, ska redovisa prospekteringsresultat, mineralresurser och mineralreserver enligt PERC Reporting Standard eller annat av Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO) godkänt regelverk.

Entreprenörer

Företaget ska verka för att även entreprenörer verksamma hos företaget följer dessa etiska regler.

Utbildning och utveckling

Företaget ska sörja för att anställda ges lämplig utbildning i syfte att öka deras kompetens och motivation så att företaget ska kunna leva upp till dessa etiska regler.

Företaget ska verka för forskning och utveckling som främjar gruvnäringen och dessa etiska regler.

Ständiga förbättringar

Företaget ska systematiskt arbeta med ständiga förbättringar. Målen för arbetet ska omprövas med hänsyn till förändrade behov och berättigade krav.


Svemins etiska regler kompletteras av regler och vägledningar som ska följas av medlemsföretagen och som är en del av de etiska reglerna:

> PERC reporting standard (Pan-European standard for reporting of exploration results, mineral resources and reserves)

> Dammsäkerhetspolicy för Svemins medlemsföretag

> Svemins Vägledning vid prospektering

> Svemins etiska regler i PDF