Vi tycker

Vi tycker att industrin måste kunna lita på att det finns en stabil elförsörjning till långsiktigt konkurrenskraftiga priser

Framställningen av metaller och mineral är energikrävande. Trots att många av processerna hör till de mest energieffektiva i världen, är energiförbrukningen en stor kostnadspost för företagen. För att kunna fortsätta satsa framåt krävs att gruvindustrin kan lita på stabil eltillgång till konkurrenskraftiga priser.

Gruv- och mineralindustrin är en energiintensiv näring. En stabil energitillgång och långsiktigt konkurrenskraftiga prisnivåer är förutsättningar för att företagen ska driva produktionen – och framförallt kunna göra de ofta omfattande investeringar som krävs för att utveckla verksamheterna.

Det gäller också energisystemen, de måste hålla en kvalitet som inte äventyrar verksamheterna. Det ställer bland annat höga krav på säkra elsystem.

Politiken spelar en stor roll genom att sätta gränser för vilken elproduktion som är möjlig i landet. Genom beskattning och subventionssystem påverkar också politiken såväl investeringar och produktion.  Svemin anser att den totala kostnaden för elanvändning inklusive skatter och andra styrmedel bör hållas så låg som möjligt för att skapa ett långsiktigt incitament till omställning till det hållbara samhället.

Vi prioriterar energifrågorna högt

Det svenska – i stor utsträckning koldioxidneutrala – energisystemet är en förebild för andra länder med avseende på klimatpåverkan, som idag diskuteras mycket aktivt.

Tillgången till el till konkurrenskraftiga priser har lett till en relativt omfattande men effektiv användning av el i industrin. Kostnaderna för energi är dock fortfarande en tung post för mineral- och metallutvinnande företag. De utgör ofta 10-15 % och i vissa fall mer av förädlingsvärdet i produktionen. Energifrågorna är därför av hög prioritet i Svemins arbete.

Innovationskraften inom den svenska industrin är företagens viktigaste konkurrensfördel. Den svenska gruv‐ och mineralindustrin står för en tung del av svensk teknikutveckling ‐ innovationer som även kommer andra branscher till del. Ett konkret exempel är industrins pilotanläggningar för att utveckla klimatsmarta processer som blir avgörande när vi ställer om till det fossilfria samhället.

Energieffektivisering – en viktig del

Arbetet med effektiva styrmedel som medger produktion och tillväxt i Sverige är centralt för Svemin. Programmet för energieffektivisering – PFE, är exempel på ett mycket framgångsrikt samarbete mellan stat och energiintensiva företag. Programmet har resulterat i investeringar på en miljard kronor och minskad energianvändning med mer än 1 000 000 000 kilowatt timmar. I energiöverenskommelsen som träffades i juni 2016 flaggas för en möjlighet till en ny utformning av ett energieffektiviseringsprogram, vilket Svemin ser som mycket positivt.

Snedvriden konkurrens inom EU

Utöver direkta kostnader för utsläppsrätter betalar företagen, liksom alla andra, den pålaga som läggs på elpriset som en följd av utsläppshandeln – trots att svensk el är i det närmaste koldioxidfri. Det finns en möjlighet för EU:s medlemsstater att kompensera viss industri för den extra kostnaden men Sverige har valt att inte göra det. Även den kompensationen bör hanteras lika inom hela EU för att inte snedvrida konkurrensen inom EU.

Företagen måste kompenseras för indirekta kostnader

Svemin och svensk industri är eniga om ett kompensationssystem för indirekt prisgenomslag på el bör införas. Sverige blir alltmer ensamt i att inte kompensera industrin, dock har Sverige begränsade intäkter från auktioneringen som inte täcker ersättning till industrin. Anledningen är att länder med stora intäkter från auktioneringen inte vill samordna detta i en gemensam pott på EU-nivå.

Den fysiska sammankoppling av kraftmarknaderna är idag ett faktum i norra Europa och något som eftersträvas i andra delar av Europa. Det borde innebära att det finns förutsättningar för gemensamma system för kompensation. Varför ska kunder i olika nationer som är ihopkopplade i sammanhängande elnät/marknader ha olika konkurrensförutsättningar?

Läs mer om utsläppsrätter och utsläppshandeln kopplat till gruvnäringen

Inom energiområdet verkar Svemin för:

  • att energipolitiken måste vara långsiktig och garantera en stabil eltillförsel till konkurrenskraftiga priser
  • att relevanta styrmedel inom energiområdet som ger incitament för energieffektivisering och tar hänsyn till gruvindustrins konkurrenskraft.
  • obligatoriskt kompensation av indirekta effekter på elpriset, finansierat genom att använda auktionsintäkter inom olika elmarknadssystem.