Vi tycker

Vi tycker att industrin måste kunna lita på att det finns en stabil elförsörjning till långsiktigt konkurrenskraftiga priser

Framställningen av metaller och mineral är energikrävande. Trots att många av processerna hör till de mest energieffektiva i världen, är energiförbrukningen en stor kostnadspost för företagen. För att kunna fortsätta satsa framåt krävs att gruvindustrin kan lita på stabil eltillgång till konkurrenskraftiga priser.

Gruv- och mineralindustrin är en energiintensiv näring. En stabil energitillgång och långsiktigt konkurrenskraftiga prisnivåer är förutsättningar för att företagen ska driva produktionen – och framförallt kunna göra de ofta omfattande investeringar som krävs för att utveckla verksamheterna.

Det gäller också energisystemen, de måste hålla en kvalitet som inte äventyrar verksamheterna. Det ställer bland annat höga krav på säkra elsystem.

Politiken spelar en stor roll genom att sätta spelreglerna för vilken elproduktion som är möjlig i landet. Genom beskattning och subventionssystem påverkar också politiken såväl investeringar och produktion.  Svemin anser att den totala kostnaden för elanvändning inklusive skatter och andra styrmedel bör hållas så låg som möjligt för att skapa ett långsiktigt incitament till omställning till det hållbara samhället.

Vi prioriterar energifrågorna högt

Det svenska – i stor utsträckning koldioxidneutrala – energisystemet är en förebild för andra länder med avseende på klimatpåverkan, som idag diskuteras mycket aktivt.

Kostnaderna för energi är dock fortfarande en tung post för mineral- och metallutvinnande företag. De utgör ofta 10-15 % och i vissa fall mer av förädlingsvärdet i produktionen. Energifrågorna är därför av hög prioritet i Svemins arbete.

Tillgång till fossilfri el med låg systemkostnad och hög tillförlitlighet – en nyckelfaktor

Tillgången till el till konkurrenskraftiga priser har lett till en relativt omfattande men effektiv användning av el i industrin. I strävan mot fossiloberoende och klimateffektiva lösningar är elektrifiering en nyckelfaktor för gruv- och mineralnäringen. Många av branschens omställningsstrategier bygger på elektrifiering av maskiner och processer. Därför är en fortsatt till fossilfri el med låg systemkostnad och hög tillförlitlighet central.

Innovationskraften inom den svenska industrin är företagens viktigaste konkurrensfördel. Den svenska gruv‐ och mineralindustrin står för en tung del av svensk teknikutveckling ‐ innovationer som även kommer andra branscher till del. Ett konkret exempel är industrins pilotanläggningar för att utveckla klimatsmarta processer som blir avgörande när vi ställer om till det fossilfria samhället.

Kompensation av indirekta effekter på elpriset viktigt

En följd av den nordiska elmarknadens utformning med marginalkostnadsprissättning är att priset på utsläppsrätter påverkar elpriset. Det innebär att företagen utöver direkta kostnader för utsläppsrätter också betalar den pålaga som läggs på elpriset som en följd av utsläppshandeln – trots att svensk el är i det närmaste koldioxidfri. Det finns en möjlighet för EU:s medlemsstater att kompensera viss industri för den här extra kostnaden, vilket till flertalet länder som Tyskland, Finland, Norge, England, Holland och Frankrike, gör medan Sverige har valt att inte göra det. Detta är en fråga som bör hanteras lika inom hela EU för att inte snedvrida konkurrensen. Svemin och svensk industri är eniga om ett kompensationssystem för indirekt prisgenomslag på el bör införas.

Den fysiska sammankoppling av kraftmarknaderna är idag ett faktum i norra Europa och något som eftersträvas i andra delar av Europa. Det borde innebära att det finns förutsättningar för gemensamma system för kompensation. Varför ska kunder i olika nationer som är ihopkopplade i sammanhängande elnät/marknader ha olika konkurrensförutsättningar?

Läs mer om utsläppsrätter och utsläppshandeln kopplat till gruvnäringen

Inom energiområdet verkar Svemin för:

  • att energipolitiken måste vara långsiktig och garantera en stabil eltillförsel till konkurrenskraftiga priser
  • att relevanta styrmedel inom energiområdet som ger incitament för energieffektivisering och tar hänsyn till gruv- och mineralindustrins konkurrenskraft
  • industrin ska kompenseras för indirekta effekter på elpriset