Vi tycker

Vi tycker att säkerheten och medarbetarnas hälsa alltid kommer främst

Foto, fr.v.: CC, LKAB, Epiroc, Björkdalsgruvan, Boliden

Att verka för en bra arbetsmiljö i gruvbranschen är ett av Svemins allra viktigaste mål. Arbetet har gett resultat. Idag ser vi en långsiktigt nedåtgående trend av olycksfallsfrekvensen. Branschen jobbar även aktivt med att förbättra arbetsmiljön ur de sociala och organisatoriska aspekterna.

Ribban kan dock höjas ytterligare, och en förutsättning är att lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet är skäliga, praktiska och dessutom möjliga att uppnå. Trots den mycket goda utvecklingen av olycksfallstalen har gruvföretagen stort fokus på att så långt som möjligt skapa en helt olycksfri verksamhet.

Förutom att erbjuda sina anställda och entreprenörer en fysiskt säker och bra arbetsmiljö arbetar gruvföretagen mycket aktivt med att förbättra människors attityder och beteenden kring säkerhet. I samverkan med arbetstagarsidan skapas en kultur där alla genom eget säkert beteende värnar om sin egen och sina kollegors säkerhet.

En viktig aktör inom gruvbranschens arbetsmiljöområde är GRAMKO, Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté. I GRAMKO samarbetar gruvföretag, entreprenadföretag och fackliga organisationer. Tillsammans driver man för branschen viktiga frågor och gemensamma projekt.

Inom arbetsmiljöområdet verkar Svemin för:

  • att arbetsplatserna på våra företag ska vara fria från olycksfall och arbetsrelaterad ohälsa.
  • att lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet ska vara skäliga, praktiska och dessutom möjliga att uppnå.
  • att samarbete mellan företag, fackliga organisationer och myndigheter ska vara fortsatt starkt.

Läs mer

>> GRAMKO och SAM-kommitténs medlemmar 

>> Publicerat material inom arbetsmiljö och brandskydd

>> Publicerat material inom tekniska anvisningar och maskinanvisningar 

>> Svemins Arbetsmiljöpris 2024