Svensk gruvnäring

Ansvarstagande bransch

Det pågår många olika hållbarhetsprojekt inom gruvindustrin för att göra den ännu mer långsiktigt hållbar och klimateffektiv. Svemin arbetar ständigt med hållbarhetsfrågor för branschen i tätt samarbete med medlemsföretagen, forskningsinstitut, akademi och myndigheter.

Exempelvis har gruvbranschen som första bransch tagit fram en färdplan för hur ökad hänsyn till biologisk mångfald även ska kunna vara lönsamt, Mining with Nature. Målet är att den svenska gruv- och mineralnäringens senast år 2030 ska bidra med ökad biologisk mångfald i alla de regioner där gruv- och mineralverksamhet och prospektering pågår.

Svemin driver projektet TraceMet där möjligheten att spåra certifierade och hållbart brutna metaller undersöks. Ett förenklat, men fullt funktionellt, IT-system ska utvecklas för att följa metaller från gruva till slutanvändning. I projektet används kriterierna koldioxidavtryck och andel återvunnet. Pilotprojektet inkluderar en värdekedja för koppar, från gruva till användning i elektrisk utrustning, och en värdekedja för stål, från gruva till komponent i lastbilar.

Färdplan för en konkurrenskraftig och fossilfri gruv- och mineralnäring är en färdplan Svemin tagit fram som en del av Fossilfritt Sverige. Färdplanen stakar ut gruv- och mineralnäringens väg för att nå fossilfria brytningsverksamheter till år 2035 och klimatneutrala förädlingsprocesser år 2045. Svensk gruv- och mineralnäring i en hållbar framtid är ett unikt samarbetsprojekt som Svemin tagit fram tillsammans med SEI – Stockholm Environment Institute. Projektet granskar gruvbranschens förutsättningar att bidra till en hållbar samhällsutveckling utifrån olika framtidsscenarier.

> Läs om alla Svemins strategiska projekt som går under namnet #Mineralbidraget


Alla Svemins strategiska projekt drivs inom ramen för Swedish Mining Innovation som är det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinnande industri. Swedish Mining Innovation är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden.