Vårt material

Positionsdokument

I Svemins positionsdokument förtydligas de positioner föreningen och branschen tar i olika strategiska frågor.

Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet (juni, 2019)

Svemins remissvar avseende Agenda 2030-delegationens betänkande (SOU 2019:13).

Ekonomiska säkerheter (juni, 2018)

Med anledning av regeringens utredning av regelverket för ekonomiska säkerheter för gruvverksamhet bör ändras klargör gruvbranschen här sin inställning till ekonomiska säkerheter för svensk gruvverksamhet.

Ekologisk kompensation (juni, 2018)

Ekologisk kompensation är en del av gruv- och mineralföretagens långsiktiga ansvarstagande för att gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Här presenteras branschens position i frågan.

Gruvavfall - ekonomiska risker för staten (December, 2015)