Vi tycker

Vi tycker att svensk gruvnäring är en central aktör i omvandlingen till det hållbara samhället

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. (Brundtlandkommissionen, 1987)

För Svemin innebär en hållbar gruvnäring både en aktiv miljöhänsyn och ett socialt ansvar för såväl anställda som för de som lever och verkar i närheten av en verksamhet. Det innebär också att förutsättningarna finns för ekonomisk långsiktighet och stark konkurrenskraft för företagen att utvecklas vidare i.

Industrin – viktig roll som vägvisare

2015 beslutade FN:s om 17 globala mål för hållbar utveckling. Med den nya uppsättningen av utvecklingsmål integreras alla tre dimensioner av hållbar utveckling, miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Målen sätter den globala agendan för hållbarhetsarbetet. Sverige har uttalat höga ambitioner om att ligga i framkant under genomförandet av Agenda 2030. Samtidigt finns stora utmaningar både globalt och nationellt. Flera av målen visar att den svenska gruvbranschens arbete går i rätt riktning. Dock kan vi alltid bli bättre och göra mer skillnad. Vi är en del av lösningen.

Industrin har en viktig roll som vägvisare för en konkurrenskraftig och hållbar utveckling. Utvecklingsmålen är satta på en övergripande nivå men flera av målen är direkt applicerbara på svensk gruv- och mineralnäring. Hur målen ska integreras i verksamheterna är ett arbete som pågår i branschen och på Svemin. Svemin har redan idag långsiktiga mål som verkar för att branschen utvecklas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Branschen har lång erfarenhet av att driva hållbara verksamheter och hållbarhetsredovisa. Genom att producera klimatsmarta produkter och utveckla miljömässigt avancerad teknik, kan det svenska gruvklustret bidra till en mer hållbar värld.

Våra medlemsföretag, t ex LKAB och Boliden, jobbar engagerat med såväl hållbarhetsarbete som hållbarhetsredovisning.

Aktivt nätverk för ökad hållbarhet

FN:s hållbarhetsmål är utgångspunkten för det arbete vi just nu (2016-2017) genomför tillsammans med stålindustrins branschorganisation Jernkontoret. Arbetet utförs inom ramen för ett gemensamt hållbarhetsnätverk.

Vi analyserar hur våra verksamheter ännu bättre ska kunna bidra till en långsiktigt hållbar gruv- och stålnäring. Nätverket har till uppgift att främja kontakter mellan hållbarhetsansvariga på medlemsföretagen och kommunicera vad som görs inom företagen respektive branscherna. Nätverket är också en plats för erfarenhetsutbyte, öka den samlade kunskapen och förbättra omvärldsbevakning samt nationellt och internationellt påverkansarbete. Nätverkets målsättning är att ta fram en strategi för att tydligt kunna kommunicera det hållbarhetsarbete som företagen bedriver och hu detta fortsatt utvecklas.

Nätverket koordineras av Svemin, Jernkontoret och Industriarbetsgivarna gemensamt.

Inom hållbarhetsområdet verkar Svemin för:

  • Öka fokus på hållbarhetsfrågor i branschen
  • Tillsammans med stålindustrin bidra aktivt till arbetet med genomförandet av Agenda 2030
  • Visa på var och hur FN:s hållbarhetsmål går in i företagens verksamhet
  • En stärkt dialog- och nätverksbyggande på regional, nationell, och global nivå
  • Stödja utveckling och tillämpning av nya tekniker och processer som leder till kreativa och unika lösningar