Vi tycker

Vi tycker att svensk gruvnäring är en central aktör i omvandlingen till ett hållbart samhälle

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. (Brundtlandkommissionen, 1987)

För Svemin innebär en hållbar gruv- och mineralnäring både en aktiv miljö- och klimathänsyn och ett socialt ansvar för såväl anställda som för de som lever och verkar i närheten av en verksamhet. Det innebär också att förutsättningarna finns för ekonomisk långsiktighet och stark konkurrenskraft för företagen att utvecklas vidare i.

Industrin – viktig roll som vägvisare

2015 beslutade FN:s om 17 globala mål för hållbar utveckling. Med den här uppsättningen globala mål integreras alla tre dimensionerna av hållbar utveckling -miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Målen sätter den globala agendan för hållbarhetsarbetet. Sverige har uttalat höga ambitioner att ligga i framkant under genomförandet av Agenda 2030. Samtidigt finns stora utmaningar både globalt och nationellt. Flera av målen visar att den svenska gruvbranschens arbete går i rätt riktning. Dock kan vi bli ännu bättre och göra mer skillnad. Branschen är en del av lösningen. Genom att producera klimatsmarta produkter och utveckla miljömässigt avancerad teknik, kan det svenska gruvklustret bidra till en mer hållbar värld.

Gemensamt satsar vi på på hållbarhetsfrågorna!

 

Våra medlemsföretag, t ex LKABBoliden och Cementa jobbar engagerat med såväl hållbarhetsarbete som hållbarhetsredovisning.

Svemin genomför tillsammans med Stockholm Environment Institute ett forskningsprojekt för att utveckla det branschgemensamma hållbarhetsarbetet – läs mer här.

Aktivt nätverk för ökad hållbarhet

Tillsammans med stålindustrins branschorganisation Jernkontoret och arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna har vi ett gemensamt hållbarhetsnätverk för gruva och stål. FN:s hållbarhetsmål är utgångspunkten för det arbetet. Vi har till exempel analyserat hur våra verksamheter ännu bättre ska kunna bidra till en långsiktigt hållbar gruv- och stålnäring. Nätverket har till uppgift att främja kontakter mellan hållbarhetsansvariga på medlemsföretagen och kommunicera vad som görs inom företagen respektive branscherna. Nätverket är också en plats för erfarenhetsutbyte, öka den samlade kunskapen och förbättra omvärldsbevakning samt nationellt och internationellt påverkansarbete. Nätverket koordineras av Svemin, Jernkontoret och Industriarbetsgivarna gemensamt.

Inom hållbarhetsområdet verkar Svemin för:

  • Öka fokus på hållbarhetsfrågor i branschen
  • Tillsammans med stålindustrin bidra aktivt till arbetet med genomförandet av Agenda 2030
  • Visa på var och hur FN:s hållbarhetsmål går in i företagens verksamhet
  • En stärkt dialog- och nätverksbyggande på regional, nationell, och global nivå
  • Stödja utveckling och tillämpning av nya tekniker och processer som leder till kreativa och unika lösningar