Vi tycker

Långsiktig satsning på forskning och utveckling är avgörande för en stark konkurrenskraft

Foto fr.v.: LKAB, Epiroc, Epiroc, Sandvik, Epiroc

Forskning, utveckling och innovation är avgörande faktorer för att Sverige ska fortsätta ha en gruvindustri i världsklass och globalt ledande gruvteknikföretag. Sverige ska vara ett föregångsland och sätta agendan för morgondagens miljö- och teknikutveckling inom gruvindustrin, inte bara i Europa utan globalt.

En unik synergi mellan gruvbolag, teknikleverantörer, akademi och institut gör att svenska gruvor är viktiga motorer för svensk teknikutveckling och sysselsättning. Det svenska gruvklustret med gruvbolag som Boliden, LKAB och Zinkgruvan har under mycket lång tid samarbetat nära med akademi, teknikleverantörer och utrustningsföretag som Sandvik, Epiroc och ABB där gruvorna har agerat testbäddar.

Under senare år har gruvklustret utökats till att innefatta allt fler aktörer och universitet för att möjliggöra digitalisering och automation och minska gruvornas miljöpåverkan. Det svenska gruvklustret är en mycket stark drivkraft för investeringar. Tillsammans utgör de uppåt 20 procent av Sveriges industriella investeringar och regionalt kommer gruvklustret att stå för så mycket som 75 procent de kommande åren. Dessutom är nio av Sveriges största företag antingen leverantörer till eller industripartners till gruvindustrin. Ett fortsatt starkt gruvkluster går dock inte att ta för givet. För att möjliggöra medverkan av akademi, myndigheter och institut behöver statliga medel tillskjutas. Den Triple-Helix-samverkan som finns i Sverige idag är unik i internationell jämförelse och är något Sverige behöver värna och stärka.

I ett förändrat geopolitiskt läge har Sverige möjlighet att minska Sveriges och EU:s sårbarhet och säkerställa tillgång till flera av de kritiska metaller och mineral som behövs för klimatomställningen och Sveriges och EU:s fortsatta industriella konkurrenskraft. För detta krävs en kraftsamling kring forskning- och innovation om hållbar mineralutvinning som omhändertar hela ekosystemet från grundforskning till innovation, från prospektering, gruvbrytning till metallframställning och återvinning. En sådan satsning är central för att säkerställa råvaror för Sveriges och Europas industriella ekosystem, öka Sveriges försvarsberedskap, samtidigt som sårbarheten för geopolitiska påtryckningar minskar.

 • Stärk Sveriges ledande position inom innovation och teknik genom att statliga investeringar i forskning och innovation ökas till över 1 procent av BNP.
 • Stärk satsningarna på industrirelevant, behovsmotiverad forskning och förutsättningarna för samverkan mellan akademi, gruv- och mineralindustri och teknikleverantörer. Öka satsningarna på långsiktiga aktörsdrivna forsknings- och innovationsprogram.
 • Säkerställ långsiktig finansiering för grundforskning om hållbar utvinning av metaller och mineral, innefattande hela värdekedjan från prospektering, gruvbrytning, gruvutrustning, mineralprocessering till metallframställning, samt miljöforskning och social hållbarhet.
 • Beakta FIMM-utredningens* förslag om ett forskningscentrum vid Luleå tekniska universitet för innovationskritiska (eg. kritiska och strategiska) metaller och mineral med fokus på primär och sekundär utvinning och anrikning.
 • Säkerställ infrastruktur för test och demonstration av utvinningstekniker motsvarande miljöer som finns vid VTT och GTK i Finland för att säkerställa kompetens om hållbara utvinningstekniker.
 • Öka ambitionsnivån för Sveriges deltagande i EU-program genom att avsätta medel för myndigheters deltagande i EU:s partnerskapsprogram och för små och medelstora företags deltagande i EU-program. Säkerställ att doktorandtjänster även i Sverige kan finansieras fullt ut – inte bara delfinansieras som är fallet idag.

FoI-kommittén 

Svemins FoI-kommitté samlar företagens teknik- och forskningschefer för strategisk dialog runt forskning, utveckling och innovation för att:

 • Kraftsamla och skapa samsyn inom branschen, skapa mötesplatser samt synliggöra svensk gruvinnovation
 • Verka för ledande miljöer inom forskning, utveckling och innovation
 • Säkerställa starka forsknings- och innovationsprogram och insatser på nationell och europeisk nivå som möter industrins och akademins behov
 • Hålla råvarufrågorna högt på Sveriges och EUs agenda för goda villkor kring forskning, utveckling, innovation och högre utbildning
 • Utarbeta former för internationell samverkan för att möjliggöra strategiska forskningssatsningar på den internationella arenan

———————————————————————

*En tryggad försörjning av metaller och mineral, SOU 2022:56


LÄS MER

Det svenska gruvklustret har gemensamt tagit fram en strategisk forsknings- och innovationsagenda inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation.

> En konkurrenskraftig och hållbar gruvnäring | Strategisk forsknings- och innovationsagenda för svensk gruvindustri och metallutvinnande industri 2022