Vi tycker

Långsiktig satsning på forskning och utveckling är avgörande för en stark konkurrenskraft

Foto fr.v.: LKAB, Epiroc, Epiroc, Sandvik, Epiroc

Forskning, utveckling och innovation är avgörande faktorer för att Sverige ska fortsätta ha en gruvindustri i världsklass och globalt ledande gruvteknikföretag såsom Epiroc, Sandvik och ABB. Sverige ska vara ett föregångsland och sätta agendan för morgondagens miljö- och teknikutveckling inom gruvindustrin, inte bara i Europa utan globalt.

En unik synergi mellan gruvbolag, teknikleverantörer, akademi och institut gör att svenska gruvor är viktiga motorer för svensk teknikutveckling och sysselsättning. Gruvbolagen är investeringstunga, tuffa kravställare och bidrar till att skapa globalt konkurrenskraftiga leverantörer som ligger i framkant tack vare samarbete med kunder som LKAB och Boliden. Tack vare en attraktiv FoI-miljö och samverkan med svenska gruvor, lägger idag Epiroc och Sandvik 2/3 av sitt forsknings- och utvecklingsarbete på gruvrelaterade produkter i Sverige, trots att 90 % av deras marknad är på global nivå med betydande global marknadsandel.

Trots att samverkan är kvalitetshöjande för forskningsresultaten, är samverkansforskning i nuläget inte tillräckligt meriterande. Detta slår negativt vid utvärderingar då publiceringsgrad och citering inte blir lika hög som vid traditionell grundforskning.

Svemin anser därför att svensk forskningspolitik bör belöna både vetenskaplig kvalitet och kvalitet avseende samverkan, innovationsskapande och nyttiggörande i både utbildning och forskning.

Svensk gruvindustri har tillsammans med akademi och forskningsinstitut tagit fram en strategisk forsknings- och innovationsagenda för svensk gruv- och metallproducerande industri – Swedish Mining Innovation. Swedish Mining Innovation täcker in samtliga forsknings- och innovationsområden som bidrar till att göra svensk gruvindustri mer hållbar och fortsatt internationellt ledande. Idag finns goda finansieringssystem för de delar i Swedish Mining Innovations agenda som berör innovation, däremot saknas långsiktig finansiering för delar som berör grundläggande och tillämpad forskning.

Svemin anser därför att mer medel behövs till grundläggande och tillämpad forskning som också syftar till att den långsiktiga kunskapen om svensk geologi samt gruv- och mineralområdet stärks och säkerställs.

Inom Svemin ansvarar Bergforsk industriråd för gruvbranschens gemensamma FoI-frågor och ansvarar för prioriteringar och framtidssatsningar som stärker det svenska innovationssystemet inom gruv- och mineralområdet.

Inom forskning och innovation verkar Svemin för:

  • Bibehållen/ökad samverkansforskning med industrideltagande, då detta är centralt för att Sverige inte ska tappa i konkurrenskraft
  • Bibehållet/ökat stöd till pilot- och testanläggningar samt att mer resurser skapas för grundläggande och tillämpad forskning
  • Ökad attraktivitet hos och anpassning av högre utbildningar till digitaliseringens krav. Vidareutbildning under hela yrkeslivet är centralt

LADDA NER

> En konkurrenskraftig och hållbar gruvnäring | Strategisk forsknings- och innovationsagenda för svensk gruvindustri och metallutvinnande industri 2022