Svensk gruvnäring

Första steget i en lång värdekedja

Prospektering handlar om att samla information genom att undersöka berggrunden. I praktiken handlar det om geofysiska mätningar såsom elektromagnetiska mätningar och gravimetriska mätningar. Allt för att förstå områdets geologiska historia och därmed mineralogiska sammansättning. För att tillgodose behovet av metaller för att klara klimatet måste prospekteringen öka. Prospektering är det första och viktigaste steget för all gruvverksamhet och starten på en lång värdekedja. Därför är en aktiv prospektering helt nödvändig för en fortsatt gruv- och mineralnäring.

Vid årsskiftet 2020/21 fanns 550 gällande undersökningstillstånd som krävs för prospektering. Det kan jämföras med år 2013 då antalet gällande tillstånd var 823. De sammanlagda prospekteringsinvesteringarna för företag som letar malm i Sverige var 955 miljoner kronor 2019. En ökning med 22% från 2018. Noterbart är att det till största delen gäller gruvnära prospekteringsinvesteringar, det vill säga undersökningar i redan befintliga gruvor och inte undersökningar på nya platser.

De stora bolagen, LKAB och Boliden, innehar de flesta undersökningstillstånden. Få av undersökningstillstånden leder vidare till en ny gruvetablering men alla skapar en större kunskap om landets mineral och berggrund.

Omgivningspåverkan av prospektering är oftast knappt märkbar, mer än vissa spår som inte är särskilt annorlunda än jämfört med skogsbruk eller till exempel brunnsborrning. Däremot kan det uppstå frågor hos ortsbefolkning om prospekteringen utförs inom synhåll för bebyggelse eller samhällen, särskilt om det är i delar av landet där man inte är van vid den här typen av verksamheter. Att det prospekteras betyder däremot inte att det framöver blir en gruva på just den platsen. I hela Sverige har finns 12 gruvor och ytan av landets gruvor uppgår inte ens till en promille av landytan. Prospektering, och särskilt inte gruvor, är något som inte berör mer än en mycket liten andel av befolkningen.

> Läs mer om prospektering här


Fakta: Svemin, Bergsstaten, SGU, SCB (2015)