Nyhetsbrev

Svemin-året 2019

 

Välbesökta konferenser och seminarier i Svemins regi

Svemins Arbetsmiljöseminarium lockade rekordpublik med cirka 400 deltagare. Temat var samverkan och engagemang i arbetsmiljöarbetet. Det blev en dag med diskussioner om forskning, goda exempel och praktiska tips. Under dagen delades också Svemins arbetsmiljöpris ut till en grupp inom Boliden Aitik som visat på stor initiativförmåga, engagemang och nytänkande för att ta fram verktyg i det förebyggande arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. 2020 års seminarium äger rum den 12 februari och har temat förebyggande arbete med maskiner och anläggningar.

I början av året hölls också ett välbesökt seminarium med Women In Mining – Sweden i samband med Hindersmässan, Örebro. Temat var Jämställdhet lönar sig. Svemin arrangerade också Klimatfrukost i riksdagen – tillsammans med Riksdagens gruv- och stålnätverk bjöd vi in till ett seminarium om Klimatfärdplanerna, inom ramen Fossilfritt Sverige, som ett inspel till regeringens klimathandlingsplan.

Lanseringsfrukost för En hållbar gruvnäring, ett samarbetsprojekt mellan Svemin och SEI, Stockholm Environment Institute rönte mycket stort intresse.

Sommarens Almedalsvecka innebar många givande möten. Det populära ”Almedalens Hårdaste Mingel” som Svemin arrangerar tillsammans med Jernkontoret och Industriarbetsgivarna blev i år framröstat till Almedalens bästa mingel. Svemin håller givetvis med!

Årets Miljökonferens genomfördes i Skellefteå på temat Gruvavfall – Resurs och utmaning för en hållbar framtid lockade även den en rekordpublik om cirka 180 deltagare. Satsningen på tolkar och på att bjuda in kollegor från Finland och övriga Europa gav mersmak, även om antalet deltagare från övriga EU den här gången var begränsat.

Svemins Höstmöte ägde rum på Nalen i november och lockade omkring 210 deltagare. Temat var Mineralbidraget – så skapas en klimatsmart värld. Näringsminister Ibrahim Baylan var keynote speaker. Under dagen delades också SIP STRIM:s Swedish Mining Innovation Award ut till Mobilaris som kammade hem vinsten för sin uppfinning Mobilaris Onboard.

#mineralbidraget och COP25 – Svemin har märkts under året

I början av året lanserades också kampanjen #Mineralbidraget i sociala medier för att sprida kunskap om branschens strategiska hållbarhetsprojekt. Svemin.se/mineralbidraget

Under hösten genomfördes en Värdekedjeresa tillsammans med Riksdagens gruv- och stålnätverk till Gällivare, Malmberget och Luleå.

Året rundades av med Svemin-medverkan vid FN:s Klimatmöte COP25 i Madrid. Det svenska initiativet för fossilfritt stål, HYBRIT, lyftes fram på EU:s scen och Svemins Emma Härdmark modererade klimatminister Isabella Lövin och generaldirektören för DG Clima Mauro Petriccione. Svemins vd Maria Sunér Fleming deltog i ett seminarium om SUM, Sustainable Underground Mining.

Lyckad förstudie om spårbarhet gav möjlighet till pilotprojekt

Under våren färdigställdes och avrapporterades den förstudie om spårbarhet som genomförts under 2018/19 och i november har SIP STRIM:s* styrelse beviljat medel till en fortsättning i form av ett pilotprojekt. I projektet TraceMet – Traceability for Sustainable Metals and Minerals kommer ett förenklat, men fullt funktionellt, IT-system för att följa certifierade metaller från gruva till slutanvändning att byggas. Kriterierna ”koldioxidavtryck” och ”andel återvunnet” kommer användas. Två värdekedjor kommer att ingå: en värdekedja för koppar, från gruva till användning i högspänningsledningar, och en för stål, från gruva till stål i lastbilar. Projektet ägs av Svemin och drivs i samarbete med IVL och RISE. Medverkande företag är Boliden, LKAB, Elektrokoppar, SSAB, Scania, Volvo och ABB.

*Strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri

Den nya versionen av den nationella strategiska forsknings- och innovationsagendan Strategic Research and Innovation Roadmap for the Swedish Mining and Metal Producing Industry lanserades på Bergforsk- och STRIM-dagarna i maj. Agendan uppdateras var tredje år.
Under året har Svemin också jobbat med inspel till FoI-propositionen och i oktober lämnade Svemin in två stycken inspel till regeringskansliet. Ett inspel gjordes tillsammans med LTU och ett med Industrirådets FoI-grupp.

I oktober genomfördes årets Top Management möte för forskning och innovation med temat Framtidens gruvindustri –vägar för att ta oss dit. Ledande representanter från branschen och akademin förde dialog med näringsminister Ibrahim Baylan. I november deltog Svemin i ett rundabordssamtal på temat responsible sourcing. Mötet leddes av Näringsminister Ibrahim Baylan och Finlands Näringsminister Katri Kulmuni.

Dammsäkerhet högt på agendan under 2019

Det har under året pågått ett intensivt internationellt arbete i efterdyningarna av den katastrofala gruvdammsolyckan i Brasilien i januari. I slutet av året presenterades ett utkast till standard för gruvdammar som tas fram av Global tailings review. Svemin följer arbetet genom egna kontakter och via Euromines. Detsamma gäller arbetet med internationella riktlinjer som bedrivs av ICMM. På hemmaplan fortgår arbetet med en revidering av branschens dammsäkerhetsriktlinjer, GruvRIDAS, omtag har fått göras för att väga in de internationella initiativ som pågår.

Recognized Professional Organization – Viktig milstolpe för FAMMP

I början av året godkändes FAMMP (Fennoscandian Association for Metals and Minerals Professionals) som Recognized Professional Organization av PERC (Pan European Reserves and Resources Reporting Committee), den organisation som tillhandahåller en gemensam Europeisk standard för redovisning av prospekteringsresultat, mineraltillgångar och mineralreserver. Detta är en viktig milstolpe för FAMMP:s medlemmar och ett signum för Svemins medlemsföretag som tillämpar PERC-standarden. FAMMP är en ideell förening för personer verksamma inom gruv- och mineralnäringen med kompetens och erfarenhet att kunna verka som Kvalificerade Personer för publik rapportering av prospekteringsresultat, mineraltillgångar och mineralreserver.

Ramvattendirektiv under lupp och utökat prospekteringsnätverk

Under hela året har ett aktivt arbete bedrivits inom ramen för översynen av EU:s Ramvattendirektiv. Arbetet har drivits via Swedish Water Alliance, en allians där svenska branschorganisationer både inom och utanför Svenskt Näringsliv ingår tillsammans med LRF, Svenskt Vatten och Sveriges Kommuner och Regioner. Alliansen har gemensamt drivit ståndpunkter som man delar när det gäller synen på ramvattendirektivet. I mitten av december meddelade EU-kommissionen att ramvattendirektivet på det stora hela fungerar bra och att kommissionen inte avser att öppna direktivet för några förändringar. Swedish Water Alliance delar emellertid inte kommissionens uppfattning utan jobbar vidare för att direktivet ska ändras då vi uppfattar att dörren för detta inte är stängd.

I november hölls också ett möte för prospekteringsföretag i Sverige, där både Svemins medlemsföretag och andra företag bjöds in. Syftet var att knyta kontakter och att dela erfarenheter och kunskap om prospektering i Sverige. Mötet hölls på engelska och ett tjugotal företag och ännu fler deltagare slöt upp. Mötet blev lyckat, med givande diskussioner och utbyte av både erfarenheter och åsikter.

Nya vägledningar inom arbetsmiljö

Inom vissa områden i arbetsmiljölagstiftningen i Sverige ställs krav på register över arbetstagare, till exempel vid exponering av cancerframkallande ämnen. Arbetsgruppen Medicin och Teknik har tagit fram en vägledning för individuella arbetsmiljöregister som finns på Svemins hemsida.
En ny version av Svemins anvisning för fordon, maskiner och tekniska utrustningar har också tagits fram och finns även den inom kort på Svemins hemsida.

Euromines Health & Safety Seminar – Safety First: Industry 4.0

Inom gruv- och mineralindustrin pågår en stor teknisk utveckling som elektrifiering och automatisering av maskiner och processer. Teknikutvecklngen birar till säkrare arbetsplatser men ny teknik kan också innebära nya risker. På Euromines årliga konferens diskuterades den tekniska utvecklingen ur ett arbetsmiljöperspektiv. På seminariet deltog representanter från olika företag, EU-kommissionen, regerings-/myndighetsrepresentanter samt fackliga representanter från Europas medlemsländer.

Internationell samverkan för GRAMKO

Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté, GRAMKO, har under året haft ett ökat internationellt samarbete. I maj besökte GRAMKO Bryssel och träffade representanter från EU-kommissionen, EU-parlamentet och Euromines. I december åkte representanter från GRAMKO till Helsingfors för att träffa den finska arbetsmiljökommittén för gruv- och mineralbranschen, KTN.

Kompetensfärdplan och #250yrken

I början av året introducerade Svemin kompetensförsörjningskampanjen #250yrken i sociala medier för att väcka intresse för utbildningar som leder till jobb inom gruvnäringen. Svemin.se/250yrken

Under 2019 har arbetet med kompetensförsörjning fokuserat på framtagandet och lanseringen av Kompetensfärdplanen. Arbetet har gjorts i samarbete med Jernkontoret och Industriarbetsgivarna. Färdplanen har presenterats och diskuterats bland annat i Almedalen och under en rad seminarier och konferenser under hösten. Exempel på ytterligare aktivitet är den studentträff som Svemin arrangerar för civilingenjörsstudenter där företagen har kunnat möta studenter på ett intimt och avslappnat sätt.

The Green Deal – fokus för EU:s klimatarbete de kommande åren

Det händer mycket på klimat- och energiområdet och 2019 var inget undantag. Nya EU-kommissionen tillträdde och lanserade Green Deal-paketet vilket visar på kommissionens inriktning och fokusområden de närmsta åren. Svemin välkomnar paketet samtidigt som det finns många detaljer som behöver klargöras och arbete pågår med att analysera och ta ställning till de många förslagen. The Green Deal kommer vara fokus för arbetet inom EU under de kommande åren.

Svemin är också med framtagandet av en Färdplan för Biologisk Mångfald vilken möter upp väl mot delstrategin i The Green Deal om biologisk mångfald som presenteras i mars under nästa år.

Elektrifierade processer och Färdplan för fossilfrihet

I Sverige har debatten kring vikten av el- och biobränsleförsörjning intensifierats under året, inte minst givet de olika studier som pekar på ett kraftigt ökat elbehov framåt. För gruv- och mineralindustrin är elektrifiering viktigt för att nå fossilobereoende, vilket beskrivs i branschens Färdplan för fossilfrihet. Detta demonstreras också i verksamheterna där det pågår konverteringar från fossilanvändning i gruvtruckar och arbetsmaskiner till el-drift. Att elektrifiera processerna är även det en viktig åtgärd som exempelvis i projekt som Hybrit.

Svemin publicerade i april 2019 en uppföljande färdplan för fossilfrihet med fördjupning och konsekvenser utifrån den färdplan som publicerades i april 2018, och kompletterad med nya initiativ i branschen.

Svemin 2019/2020

Maria Sunér Fleming, Vd

Kerstin Brinnen, Ansvarig branschjuridik, prospektering, markfrågor

Lars-Åke Lindahl, Ansvarig yttre miljö och samordning EU-frågor

Jesper Hedin, Ansvarig kompetensförsörjning

Hanna Stenegren, Ansvarig klimat och miljö

Moa Wejle, Assistent

Emma Härdmark, Kommunikationsansvarig

Linus Ljungström, Kommunikation

Åsa Dahlfors, ansvarig arbetsmiljö och hälsa