Vårt material

”Dags för en ny industripolitik för Sverige”

September 2021. Klimatomställningen och elektrifieringen går nu snabbt inom den svenska industrin. Det är vi stolta över, men politiken ligger dessvärre ofta långt efter. Därför presenterar vi idag en ny reformagenda.
– Vi skapar verklig klimatnytta varje dag, men nu måste politiken ge oss rätt förutsättningar att fortsätta våga satsa här i Sverige, säger Maria Sunér, vd för branschorganisationen Svemin.

Med mindre än ett år kvar till valet presenterar den samlade svenska industrins fjorton bransch- och arbetsgivarorganisationer en gemensam plattform – ”Industrins reformagenda: vi leder den hållbara omställningen” – som vänder sig till riksdagens samtliga partier.

Maria Sunér som har lett arbetet med Industrins reformagenda konstaterar att det är hög tid för ett nytt samförstånd mellan politiker, myndigheter och svensk industri för att lyfta Sverige som industrination, skapa en hållbar tillväxt och att komma tillrätta med de systemfel som står i vägen för detta.

Reformagendan innehåller tolv reformområden. Överst på reformlistan står önskan om effektiva tillståndsprövningar.

– Sveriges daterade och dysfunktionella system är en stoppkloss för en nödvändig utveckling av verksamheter som är viktiga för samhället, inte minst klimatomställningen. Om Sverige ska ha en chans att klara klimatomställningen krävs en radikal förbättring av tillståndsprocesserna. Dagens tillståndsgivning präglas av både otydlighet och ineffektivitet. Den är inte rättssäker, säger hon.

Den högaktuella cementkrisen sätter fingret på just den infekterade skärningspunkten mellan ideologisk miljöambition och det reella omställningsarbete som bedrivs av svensk industri.

– Vi behöver en stark svensk industripolitik som ser helheten och inte bromsar omställningen. Vi behöver långsiktiga och förutsägbara lösningar på tillståndsprocesserna och en elförsörjning som fungerar. Vi måste också komma tillrätta med kompetensbristen och flaskhalsarna på arbetsmarknaden, säger Maria Sunér.

De politiska åtgärderna brådskar

– Ambitiösa investeringsplaner inom industrin som kan göra Sverige världsledande inom klimatneutrala råmaterial riskerar gå förlorade om inget görs från politiken. Det är dags för en ny industripolitik för Sverige, säger hon.

Några av våra förslag för att åstadkomma effektiva tillståndsprocesser:

  • Ändra miljöbalkens processuella regler och förtydliga vilka roller som sökande, berörda myndigheter och domstol har.
  • Ändra miljöbalken så att befintliga verksamheter som huvudregel ska prövas genom ändringstillstånd.
  • Fokus måste vara på huvudsakliga miljöfrågorna – inte detaljer.
  • Säkerställ att intresset av samhällsnytta och hållbar utveckling tillvaratas bättre i prövningen.

> Ladda ner den uppdaterade agendan här

> Läs mer på industrinsreformagenda.se


Så får vi fart på tillväxten – Industrins Reformagenda

Det är lätt att ta välfärdssamhället för givet – därför kan det vara viktigt att med jämna mellanrum påminna sig om att det samhälle vi har inte uppstått ur ett vakuum. För det är tack vare att Sverige under många decennier kunnat exportera varor över hela världen, som det svenska välfärdsbygget varit möjligt. Industrins konkurrenskraft har lagt grunden för vårt välstånd. Men industrin är i ständig förändring – inte minst nu, när Sveriges och världen genomgår ett historiskt skifte mot minskade utsläpp och hållbar produktion. Det sätter stor press på industrin, men ställer också stora krav på politiken att hålla jämna steg.

Industrins reformagenda är framtagen av 14 ledande bransch- och arbetsgivarorganisationer. Alla tolv reformområdena hänger ihop och behöver åtgärdas om industrins ska få fart på tillväxten, men lyckas vi med det kan industrin även i framtiden bidra till Sverige och svensk välfärd.

> Ladda hem Industrins reformagenda här

> Se lanseringen från den 25 november här

> Läs mer: ”En offensiv industripolitik för ett starkare Sverige”

Godkänn statistics, marketing cookies för att se denna video.


12 reformpunkter som alla måste vara en del av en sammanhållen industripolitik

Effektivisera miljötillståndsprocessen

I Sverige har vår miljölagstiftning bidragit till att höja miljöprestandan och de svenska industriföretagen gör stora investeringar för att minska utsläppen. Men vi behöver en radikal förbättring av miljöståndsprocesserna för att kunna säkra både klimatomställning och tillväxt.

Minska regelbördan

Mätningar från Tillväxtverket visar att krångliga regler har ökat företagens kostnader med sex miljarder. På bara fem år! Sverige halkar efter andra OECD-länder i regelförbättringsarbetet. Så kan det inte fortsätta. Reglerna ska vara teknikneutrala och nyttan med nya regler måste överstiga kostnaden.

Möjliggör klimatomställningen

Sverige ska bli en fossilfri välfärdsnation. För att industrin ska kunna bidra till klimatomställningen krävs att företagen är konkurrenskraftiga och att investeringar som möjliggör teknikskiften och innovation gynnas.

Riv hindren för den cirkulära ekonomin

Sverige har stora möjligheter att ta en ledande roll i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Men avfallslagstiftningen, brist på efterfrågan och olösta målkonflikter står i vägen. Det krävs en förändring. Ställ hållbarhetskrav på sakligt baserade kriterier i offentlig upphandling så efterfrågan kan stärkas och hindren för den cirkulära ekonomin kan rivas.

Säkra framtidens elförsörjning

Elbehovet i Sverige väntas öka med 60 % till år 2045. Det är inte dagens elsystem rustat för. Sverige måste anta en ny energipolitisk överenskommelse som tar sikte på de långsiktiga behoven i elsystemet. Ge Svenska kraftnät i uppdrag att påskynda utbyggnaden av elnätet och säkra effektivare tillståndsprocesser.

Underhåll och investera i transportinfrastrukturen

För att locka investeringar till Sverige behövs tillgång till infrastruktur. 20 års bristande underhåll av transportsystemen behöver åtgärdas. Gör en riktad statlig satsning till kommunerna för godstransporter, satsa på elektrifiering och laddinfrastruktur för tunga transporter och ge uppdrag åt transportmyndigheterna för utveckling av digitalisering.

Ta täten i digitaliseringen!

Sverige behöver hämta igen andra länders försprång i digitaliseringen. För det krävs ett nationellt digitaliseringsprogram med industrin i fokus. Satsa på digital kompetens, höj kraven på säkra och robusta 5G- och fibernät. Sverige ska vara ledande inom digitalisering!

Stärk industrins kompetensförsörjning

Tillgång till rätt kompetens är avgörande för Sverige, för industrin och för den gröna omställningen. Tre av fyra företag hindras i sin tillväxt på grund av kompetensbristen. Sverige behöver reformera gymnasiets yrkesprogram så att alla skolor får högskolebehörighet. Yrkesvux behöver stärkas och bli en utbildning även för yrkesväxlaren. Gynna det livslånga lärandet!

Modernisera arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden genomgår en kraftfull strukturomvandling. Nu behövs nya grepp. Öka flexibiliteten, modernisera arbetsrätten, värna regelverket för korttidsarbete och utred arbetsmarknaden ur ett konkurrenskraftsperspektiv!

Satsa mer på forskning och utveckling

Sverige rankas som ett av världens mest innovativa länder, men vårt försprång blir allt mindre. Vi behöver stärka satsningarna mellan akademi och industri. Det senaste decenniet har näringslivets investeringar i svensk forskning och utveckling sjunkit. Sätt målet att Sveriges samlade investeringar i forskning och utveckling ska öka med 1 procent av BNP till senast 2030.

Förbättra villkoren för startups

Sverige behöver utveckla och stärka systemet med samverkansplattformar, science parks och inkubatorer. Små underleverantörer och startups utvecklas ofta med forskning och innovationer. Styr mot mer private-public partnership, då kan det privata riskkapitalets marknadskompetens ge draghjälp åt statliga medel.

Försvara den öppna ekonomin och den inre marknaden

Under coronapandemin har handelshinder och regleringar hämmat konkurrensen. Återstarten av EU:s ekonomi ska göras genom en industripolitisk agenda. Den ska stimulera konkurrens, tillväxt och innovation. Vi måste försvara den öppna ekonomin och den inre marknaden. Vi behöver dessutom initiera reformer som stärker skyddet för den fria rörligheten. Ställa krav på att handelshinder och regleringar som hämmar konkurrensen avskaffas.

Bjud in industrin att vara med och realisera EU-kommissionens industristrategi.