Vi tycker

Vi tycker att samverkan mellan skola och näringsliv ska stärkas

Foto fr.v.: Epiroc, CC, Epiroc, CC, Boliden

Svemin arbetar aktivt för att säkerställa att våra medlemsföretag får den kompetens de behöver. En viktig del i detta är att utveckla samverkan mellan skola, högskola och näringsliv och för att påverka ungdomarnas val av utbildning.

En av Svemins prioriterade frågor är kompetensförsörjning. En viktig anledning till detta är givetvis den utveckling, inte minst vad gäller tekniska innovationer, som branschen upplever. Det är inte bara etablerade företag som utvecklar och utvidgar sin verksamhet utan vi ser även nya aktörer och nyetableringar. Detta tillsammans med vikande årskullar på gymnasiet, stora pensionsavgångar och ett minskat intresse för yrkesutbildningar gör att vi i gruvbranschen måste visa på vilka stora möjligheter som finns för en ungdom som väljer en sådan utbildning. Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft ökar allt mer, det gäller att sticka ut. Gruvbranschen är en bransch i absolut framkant av teknisk utveckling, detta gäller till exempel fjärrstyrning av olika maskiner i gruvmiljö.

I och med att ungdomars intresse för industriteknisk utbildning är vikande ser vi behov även av alternativa utbildningsvägar. Svemins fokus vad gäller kompetensförsörjning är att arbeta för ökat intresse för utbildningar som leder till arbete i gruvbranschen och att påverka beslutsfattare på olika nivåer att starta eller behålla nödvändiga utbildningar. Vi arbetar målmedvetet med frågor som rör hållbarhet och mångfald och ser därför positivt på till exempel initiativ för att underlätta rekrytering av kompetens bland nyanlända. Sådan rekrytering bidrar också på ett positivt sätt till ökad mångfald på arbetsplatserna.

Via vårt arbetsgivarförbund Industriarbetsgivarna stödjer vi Teknikcollege, en modell för att stärka yrkesutbildning inom industri och teknik. Teknikcollege drivs inom ramen för Industrirådet där de flesta av industrins parter finns med. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som visar att flera kommuner och utbildningsanordnare tillsammans med industrin i en region utvecklar utbildningar utifrån de krav företagen inom industrin ställer.

Vi samarbetar även med Svenskt Näringsliv, andra arbetsgivarförbund och branschorganisationer, som till exempel Jernkontoret, i detta arbete. Även internationellt sker ett utbyte inom expertområdet.

Inom kompetensförsörjningsområdet verkar Svemin för:

  • Påverka anordnare av högre utbildning för att säkerställa relevant utbildningsinnehåll
  • Genom information och nätverkande påverka ungdomar att utbilda sig för yrken riktade mot gruvbranschen
  • En gymnasieskola med god kvalitet som tillgodoser företagens kompetensbehov
  • Ett ökat engagemang och bättre samverkan mellan skola och näringsliv
  • En gymnasieskola som i samverkan med företagen ska kunna erbjuda en utbildning som är anpassad till företagen i regionen
  • Inom yrkesutbildningens område skapa regionala kompetenscentra, till exempel Teknikcollege
  • Ett ökat elevintresse för utbildningar relevanta för gruvindustrin på olika utbildningsnivåer
  • Ett förtydligande av vad det innebär att verka i gruvindustrin och vilka krav det ställer
  • Att sprida information om olika alternativa utbildningsmöjligheter, till exempel snabbspår för nyanlända akademiker