Aktuellt

Hur långt före kan vi gå?

Hur gör vi konkurrenskraft i industrin till ett föredöme i klimatpolitiken?
Referat från seminarium i Almedalen: Hur långt före kan vi gå? En klimatdiskussion med industriperspektiv.

Svenska företag är i många fall föredömen med både låg klimatpåverkan och effektiv produktion. Ett föredöme måste vara konkurrenskraftigt och samtidigt klara politikens klimatåtaganden. En fråga att ställa sig är; – hur långt före vi kan gå utan att tappa global konkurrenskraft och positiv påverkan på klimatet?

Anders Wijkman, Ordförande i Miljömålsberedningen, redogjorde för Miljömålsberedningens uppdrag på klimatområdet och den utmaning som ligger i att utföra uppdraget på den relativt korta tid som står beredningen till buds. Astrid Kander, Lunds Universitet redogjorde för sitt arbete med att ta fram ett mått som visar hur ett land faktiskt bidrar till de globala utsläppen. Måttet inkluderar både konsumtionens påverkan och hur vi bidrar till global klimatnytta genom att exportera produkter tillverkade med låga klimatutsläpp. Problemet är att vanliga carbon footprint modeller inte tar hänsyn till klimatvärdet exporten. Kanders modell visar att klimatvärdet i svensk export överstiger klimatskulden i importen. Runar Brännlund, Umeå Universitet gick igenom nyttan av att gå före i ett ekonomiskt perspektiv. Enligt Brännlund kan positiva värden uppstå när större koalitioner väljer att gå före. Förutsättningarna för positiva värden när enskilda länder går före är dock mycket små. Anders Fröberg, Vd Borealis Sverige framhöll att vi redan idag har en effektiv industri som vill vara världsledande i att ta fram nya produkter och lösningar för det hållbara samhället. Fröberg menade att politiken visst kan trycka på för att industrin ska gå framåt men det behövs också morötter för att vi ska kunna visa på konkurrenskraftiga exempel.

Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv, modererade en diskussion med Johan Hultberg, miljöpolitisk talesperson, (M). Rickard Nordin, energipolitisk talesperson, (C). Stina Bergström, miljöpolitisk talesperson, (Mp), Isak From, (S) samt Anders Fröberg. Det var svårt att få ett konkret svar på vad de politiska företrädarna menade med att gå före. Från det politiska hållet efterfrågades konkreta förslag från industrin om hur politiken skulle kunna främja en positiv utveckling inom industrin. Kander menade att det ska löna sig att ha en renare produktion. Brännlund ansåg att vi i Sverige självklart ska gå före, frågan är hur långt och till vilket pris. Hultberg trodde inte på att införa sektorsvisa mål, men däremot sektorsvisa verktyg. Bergström var positivt inställd till sektorsvisa mål. Nordin ansåg att vi borde kunna använda kraften av de 600 miljoner kronor i årlig offentlig upphandling för att ställa klimatkrav. På frågan om hur panelen trodde att förutsättningarna skulle se ut 2040 pekade Wijkman på de förändringar som skett de senaste 35 åren. Det ligger stora möjligheter i en sådan fortsatt utveckling. Fröberg såg positivt på framtiden och såg Sverige 2040 som en ledande industrination med konkurrenskraftiga industrier i tillväxt och nya innovativa material.

Referat från seminarium i Almedalen:
Hur långt före kan vi gå? En klimatdiskussion med industriperspektiv
2015-07-01 Industrin tar matchen kl 12-13.30