Aktuellt

År: <span>2020</span>

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

Nyhet

Forsknings- och innovationspropositionen som lades fram den 18 december innehåller satsningar om totalt 13,6 miljarder under perioden 2021–2024. Svemin välkomnar satsningen och att regeringen visar att de lyssnat på näringslivet, med bland annat aviserade satsningar kopplade till samverkansprogrammen och de strategiska innovationsprogrammen.

Läs mer

Kritik mot Sverige från expertkommitté under FN

Nyhet

En expertkommitté under FN-organet OHCHR uppmanar Sverige att dra tillbaka en bearbetningskoncession och ändra lagen. Tolkat i ett större perspektiv skulle detta kunna påverka framtida processer för all utveckling där land behöver tas i anspråk i norra halvan av Sverige.

Läs mer

Rimliga förslag i utredning om alunskiffer

Nyhet

Apart med särlagstiftning men ändå rimliga förtydliganden. Så sammanfattar branschen slutsatserna i omdiskuterade Alunskifferutredningen som presenterades på tisdagen. Kerstin Brinnen, branschjurist på Svemin och medlem i utredningens expertgrupp, förklarar varför.

Läs mer

En offensiv industripolitik för ett starkare Sverige

Nyhet

Idag presenterar 14 organisationer som företräder den samlade svenska industrin en reformagenda för hur Sverige senast år 2025 ska rankas som ett av världens fem mest konkurrenskraftiga länder. Det första exemplaret av Industrins reformagenda: Så får industrin fart på tillväxten lämnar vi idag över till näringsminister Ibrahim Baylan.

Läs mer