Aktuellt

Nya hygieniska gränsvärden på gång för NOx och CO

Många satsningar pågår för att minska dieselavgaserna under jord. EU-kommissionen har beslutat om nya hygieniska gränsvärden och de europeiska gruvorna har fått en förlängd övergångsperiod för att hinna med implementeringen.

Ökad elektrifiering av även tunga maskiner blir allt vanligare för att möta krav på en hållbar arbetsmiljö. EU-kommissionen har beslutat om nya hygieniska gränsvärden för kväveoxid (NO), kvävedioxid (NO2) och kolmonoxid (CO). Ämnena används som indikator för halten av dieselavgaser i luften. De nya värdena innebär en kraftig sänkning av nuvarande gränsvärden. De europeiska gruvorna har fått en förlängd övergångsperiod för att implementera de nya värdena, fram till augusti 2023. Under övergångsperioden kommer EU-kommissionen att se över den mätproblematik som finns vid mätning av så här låga halter av ämnena. EU-kommissionens arbetsgrupp som hanterar arbetsmiljöfrågor i gruv- och mineralindustrin (Standing Working Party for Extractive Industries, SWPEI) kommer att arbeta med översynen och Euromines är aktiv i den gruppen.

För att bistå EU-kommissionen och SWPEI har Euromines initierat en workshop 1 mars i Bryssel som en start för en ”base line study” som ska användas i Kommissionens översyn av mätproblematiken. Syftet med workshoppen är att få ett nuläge, vilka halter NO, NO2 och CO ligger vi på idag? Vilka halter klarar dagens mätinstrument av att mäta? Utveckling av nya mätinstrument? Utveckling av fordon (eldrift etc)? Utveckling av fjärrstyrda maskiner? Utveckling av nya sprängmedel? Utveckling av ventilationen?

Bild: Kaupo Kikkas (Viru Keemia Grupp) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons