Aktuellt

SveMin: En snäv politisk viljeyttring utan vare sig rättslig grund eller omvärldsanalys

Förslaget till nya Natura 2000-områden innehåller anmärkningsvärda brister, framförallt avseende bristen på konsekvensanalys och helhetssyn. Det skriver SveMin i ett yttrande till Länsstyrelsen Gotlands län.

”SveMin vill framhålla att gruv- och mineralnäringen arbetar aktivt med frågor som rör bevarande biologisk mångfald. SveMin stödjer syftet med EU5 art- och habitatdirektiv och fågeldirektivet, men anser att den tillämpning som vi nu ser exempel på både går utöver EU-rätten och riskerar att få nationella konsekvenser som framstår som helt ogenomtänkta.

SveMins yttrande tar i första hand sikte på de områden i förslaget som överlappar områden av intresse för befintlig och planerad kalkstens- och cementindustri på norra Gotland, se Bilaga 1. SveMin konstaterar att Länsstyrelsens förslag riskerar att allvarligt försvåra förutsättningarna för en fortsatt kalk- och cementindustri på Gotland. En sådan utveckling får även negativa konsekvenser för annan svensk industri och för det fysiska samhällsbyggandet.

SveMin konstaterar att Länsstyrelsen valt att inrikta sitt förslag på den del av regeringsuppdraget som har lägre prioritet, nämligen att åtgärda nationella brister och möjliga kompletteringar av Natura 2000-områden som inte är nödvändiga till följd av EU-krav. Detta val kan ifrågasättas. Vad som är riktigt allvarligt är dock att Länsstyrelsens förslag har anmärkningsvärda brister, framförallt avseende bristen på konsekvensanalys och helhetssyn. Förslaget som lämnats kan, enligt SveMins uppfattning, inte betraktas som annat än en snäv politisk viljeyttring utan vare sig rättslig grund eller omvärldsanalys.”

[…]

”Underlaget för Länsstyrelsens förslag har allvarliga brister och bör inte läggas till grund för ett regeringsbeslut. Förslaget redovisar inte några avvägningar av hur det förhåller sig till andra intressen än naturskyddsintresset. Avsaknaden av konsekvensanalys och helhetsbedömning riskerar leda till ett regeringsbeslut som fattas på ett ofullständigt och ensidigt beslutsunderlag. Detta är ytterst allvarligt eftersom regeringens beslut kan få stora konsekvenser både på sysselsättningen i en hel region och på landets försörjningstrygghet när det gäller basråvaror i olika industriella processer.

En ytterligare allvarlig aspekt av förslaget är att det fullständigt bortser från det faktum att föreslagna områden sammanfaller med områden som är utpekade som fyndigheter av ämnen eller material som är av riksintresse enligt miljöbalken. Hur olika motstående riksintressen ska vägas mot varandra regleras i miljöbalken. Genom länsstyrelsens förslag riskerar utpekade riksintressen att förlora sin betydelse utan att någon rättslig avvägning har skett. I sammanhanget kan påpekas svårigheten att senare ändra ett beslut om utpekande av Natura 2000-område, vilket ska beslutas av EU-kommissionen.

Som företrädare för en av Sveriges viktigaste basnäringar anser SveMin att Länsstyrelsen måste arbeta om underlaget för sitt förslag, med utgångspunkt att värdera behovet av de föreslagna avsättningarna i förhållande till andra viktiga samhällsintressen och att utreda vilka alternativa möjligheter som finns att avsätta andra områden med motsvarande skyddsvärden. I detta omtag är det nödvändigt att göra en helhetsbedömning av förslagets konsekvenser för samhället i övrigt.”

Foto: Cementa

Foto: Cementa