Aktuellt

Ris och ros till utredning om gruvavfall

Dagens prövningssystem för gruvor måste förändras och bli mer effektivt och tydligt. Det föreslås i förslaget till gruvavfallsstrategi som överlämnades till regeringen på torsdagen. Bra, tycker Svemin men hade samtidigt gärna sett en bredare helhetssyn på hållbarhetsfrågorna.

Bland de åtgärder som förordas i utredningen Förslag till strategi för hantering av gruvavfall ser gruvbranschen ett som extra angeläget. Det handlar om att utreda hur dagens prövningssystem kan förbättras.
– Det här är ett akut problem, idag har vi ett icke fungerande tillståndssystem, säger Per Ahl, vd Svemin.

En annan av åtgärderna som föreslås i utredningen är en ökad kunskapsöverföring mellan landets länsstyrelser och skapandet av ett system för ett effektivt resursutnyttjande av expertkunskap, något som Svemin tidigare drivit på egen hand men efterlyst en större enighet kring.

Ett återinrättande av det nationella mineralforumet, som tidigare fungerade som en aktiv arena för olika aktörer i gruvfrågor, skulle också vara viktigt i det fortsatta arbetet med att uppnå målet med en gruvavfallsstrategi.

Slår in öppna dörrar

Sammanlagt innehåller utredningen som tagits fram av Sveriges geologiska undersökning, SGU, tillsammans med Naturvårdsverket, 13 åtgärder. Flera av dem slår in öppna dörrar: mycket av det som föreslås pågår redan i dag i gruvbolagens verksamheter eller är planerade.
– Men vi välkomnar ändå det samlade greppet på frågan om gruvavfall och målet att åstadkomma en långsiktig, miljömässigt hållbar hantering av gruvavfall som också är resursmässigt och samhällsekonomiskt effektiv, säger Per Ahl, vd Svemin.

Bredare helhetssyn önskvärt

I förslaget till gruvavfallsstrategi läggs ett stort fokus på den miljömässigt hållbara hanteringen. Det hade varit önskvärt med en tydligare helhetssyn på hållbarhetsbegreppet, där även de andra perspektiven lyfts fram.

För att Sverige ska fortsätta att vara en stark gruvnation samtidigt som svensk gruv- och mineralnäring ska vara ett föredöme när det gäller hållbar hantering av gruvavfall så krävs att marknaden inte blir överreglerad.
– Är det inte ekonomiskt lönsamt att bedriva verksamhet här kommer vi exportera arbetstillfällen och inte klimatsmart malm och världsledande innovationslösningar, säger Per Ahl.


Fakta

Gruvavfallsstrategin är en delredovisning av ett regeringsuppdrag (N2016/02787/FÖF) om gruvfall som lämnas in till regeringen den 14 september. Naturvårdsverket och SGU har även gjort två delredovisningar inom samma uppdrag; en utvärdering av genomförda efterbehandlingar av gruvor samt en sammanställning av kostnader för hantering och efterbehandling av gruvor. Båda redovisades i april 2017.

För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta

VD

Per Ahl

08-762 67 30

070-541 67 82

per.ahl@svemin.se