Aktuellt

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

Forsknings- och innovationspropositionen som lades fram den 18 december innehåller satsningar om totalt 13,6 miljarder under perioden 2021–2024. Svemin välkomnar satsningen och att regeringen visar att de lyssnat på näringslivet, med bland annat aviserade satsningar kopplade till samverkansprogrammen och de strategiska innovationsprogrammen.

Dessutom höjs lärosätenas basanslag permanent med 900 miljoner. Innovationssystemet stärks med satsningar som avser bland annat strategiska innovationsprogram, forskningsinstitut, test- och demonstrationsmiljöer samt sänkta trösklar för nyttiggörande och kommersialisering.

– Vi ser mycket positivt på det ökade anslaget till Vinnova som återställer tidigare besparingar och även ger ett visst tillskott. Att medel tillförs de strategiska innovationsprogrammen är glädjande och centralt för att möjliggöra nödvändig forskning och innovation för att möta samhällsutmaningarna, säger Maria Sunér Fleming, vd Svemin.

Svemin ställer sig också positiv till regeringens förslag om ändringar i högskolelagen för att förstärka och tydliggöra högskolans ansvar för samverkan, internationalisering, livslångt lärande samt för att stärka den akademiska friheten.

Näringslivet har en ambitionsnivå att Sveriges satsningar på FoU ska öka med en procent av BNP, det vill säga 50 miljarder, till 2030. Tre fjärdedelar av detta har näringslivet själva lovat att bidra med. Regeringens satsning i den här propositionen är därför ett viktigt första steg för att uppnå en högre ambition.

– Det är dock inte tydligt i propositionen hur satsningen på de strategiska innovationsprogrammen kommer att utformas, säger Katarina Nilsson, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor vid Svemin, och poängterar att det är viktigt att tillvarata det som fungerar bra i de befintliga programmen.

Industrins omställning kommer att kräva stora satsningar både på digitalisering och klimatomställning. Det är därför bra att satsningar kopplade till samverkansprogrammen inom dessa områden nu aviseras.

– Näringsminister Ibrahim Baylans närvaro vid lanseringen ser vi som en tydlig signal från politiken om vikten av samverkan mellan politik, näringsliv och forskning. För att klara samhällsutmaningarna krävs dock mycket mer. Hur regeringen väljer att hantera bland annat EUs återställningsfond kan därmed styra hur Sverige  möter samhällsutmaningarna, inte minst digitalisering och klimatomställning, säger Katarina Nilsson.


Läs mer om Forsknings- och innovationspropositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

Foto: Epiroc