Aktuellt

Branschanvisning för gruvhissar, BRAGS

Nu finns en ny version av BRAGS. Denna branschanvisning för gruvhissar har funnits sedan 2001 då den första upplagan kom ut på initiativ av GRAMKO, Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté inom Svemin, i syfte att harmonisera gruvhissars tekniska utförande i Sverige.

BRAGS ger information om konstruktion, installation, kontroll, drift och underhåll av gruvhissar, räddningshissar samt schakthängställningar. Dokumentet är framtaget av branschens aktörer och utgör en överenskommelse om hur betryggande säkerhet ska uppnås.

BRAGS gäller linburna gruvhissar under jord i gruva, stenbrott och bergbygge där anvisningarna ska skydda personer och föremål mot risk för olycksfall och skada i samband med användning, underhåll och kontroll.

Ladda ner