Aktuellt

Reformpaket låser upp dagens systemfel

Cementa, LKAB och Kaunis Iron – sällan har tillståndsfrågorna stått så mycket i fokus som de senaste månaderna. Därför presenterar gruvnäringen nu ett omfattande reformpaket med 27 förslag.
-Vi har gnällt länge över problemen, men med det här reformpaketet vill vi hjälpa politiken att låsa upp dagens ineffektiva och utvecklingshämmande tillståndssystem, säger Maria Sunér, vd Svemin.

Höga klimatambitioner är direkt relaterat till ett ökat behov av metaller och mineral. Om samhället ska klara netto-noll kommer behovet av råmaterial att öka 6 gånger dagens behov – och många gånger mer för vissa energikritiska metaller. Vi ser hur många av de stora industri- och samhällssatsningar som nu görs i Sverige tar sin utgångspunkt i värdekedjan som startar i vår berggrund. Och det finns stor potential att utvinna mer.

Den svenska gruv- och mineralnäringen, som redan idag är en ledande leverantör av hållbart producerade råvaror, har satt upp ambitiösa mål för fossilfrihet och biologisk mångfald: fossilfria gruvprocesser till år 2035 och efterföljande processteg 2045 samt att bidra netto-positivt till den biologiska mångfalden senast år 2030.

-Men trots möjligheterna ser vi hur utvecklingen går åt fel håll. Sverige faller på listorna över attraktivitet som gruvnation. Görs inget åt detta politiskt är risken stor att en hel sektor gradvis avvecklas istället för att utvecklas, säger Maria Sunér.

Det ska självklart ställas relevanta och höga miljökrav på våra verksamheter, liksom på alla andra verksamheter som påverkar miljön. Svensk gruvnäring är och ska även i framtiden vara globalt ledande vad gäller hållbar utvinning av metall och mineral.

-Men politikens hantering av gruvnäringens tillståndsprocesser de senaste åren signalerar dessvärre att gruvnäringen icke ska göra sig besvär i Sverige. Det är dags för ett nytag kring svensk mineralpolitik och tillståndsgivningen för gruv- och mineralverksamheter. För klimatomställningen, för jobben och för gruv- och mineralnationen Sverige, säger Maria Sunér. Behovet av långsiktiga förbättringar inte hindra nödvändiga förändringar här och nu.

Svemins reformpaket för effektiva tillståndsprocesser presenteras i samband med Svemins Miljökonferens.

>> Se konferensen från den 26 oktober här.

>> Ladda ner Svemins reformpaket för effektiva tillståndsprocesser enkelsidig eller i uppslag.


FAKTA

Svemins reformpaket innehåller sammanlagt 27 nyckelfärdiga reformförslag inom fyra huvudområden:

  • Förändra lagstiftningen till att fokusera mer på den hållbara utvecklingen i prövningen. Prövningen måste breddas till att även inkludera ansvar för samhällsutvecklingen. Det kan ske genom att bedömningsgrunderna i miljöbalken utvecklas och att myndigheterna får tydligare instruktioner. En ny myndighet med uppdrag att bedöma helheten bör tillsättas.
  • Strama upp miljötillståndsprocessen. Nuvarande miljötillståndsprövning lever inte upp till lagstiftarens krav om effektivitet i svenska domstolar. För att stärka Sveriges attraktivitet som industrination måste domstolsprövningen reformeras. Det handlar till exempel om att sätta en maximal tidsgräns för tillståndsprövning enligt miljöbalken, att stärka domstolens roll samt att ställa tydliga krav och förväntningar på medverkande myndigheter.
  • Säkra samhällets tillgång till mineral. Mineral har en avgörande roll för samhällsutvecklingen och klimatomställningen, men minerallagen har över tid tappat i betydelse. Minerallagen måste uppvärderas och tillmätas större tyngd vid avvägningar mot andra intressen. Riksintresset för mineral behöver uppvärderas.
  • Öka attraktiviteten för prospektering. Det är svårt att hitta mineralfyndigheter som är ekonomiskt lönsamma att utvinna. För att Sverige ska förbli en attraktiv gruvnation måste tillståndsprocessen effektiviseras. Det handlar bland annat om att reformera Bergsstaten, införa en maximal tidsgräns för hantering av ärenden enligt minerallagen, förlänga den initiala tillståndstiden och möjliggöra bearbetningskoncession utan föregående Natura 2000-prövning som istället bör prövas i samband med ansökan om miljötillstånd.