Aktuellt

Svemin välkomnar ändringar i minerallagen för effektivare tillståndsprocesser

Effektivare tillståndsprocesser och ökad förutsägbarhet. Det blir resultatet när regeringen nu beslutat om förslag till förändringar i minerallagen.
– Mycket efterlängtat besked. För flera gruvprojekt är de här ändringarna helt avgörande, annars hade projekten riskerat fastna i processen, säger Tobias Kluge, branschjurist på Svemin.

I förslaget föreslås att ett Natura 2000-tillstånd inte längre ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska kunna beviljas. I stället kan prövningen av ett sådant tillstånd ske först i nästa steg av processen, det vill säga i samband med miljötillståndsprocessen. Tobias Kluge, branschjurist på Svemin, är lättad över dagens besked.

– Ändringarna innebär att vi kan få en tillståndsprocess som fungerar och där prövningen av Natura 2000-bestämmelserna kan ske i miljötillståndsprövningen där de hör hemma. Prövningsprocessen kommer att överensstämma betydligt bättre med EU-rätten nu. Därför är det här viktiga och efterlängtade ändringar, säger Tobias Kluge.

Förslaget inkluderar även ett förtydligande i lagtexten angående miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad för att underlätta bedömningen av koncessionsansökan.

– Det är även bra att regeringen gör ett förtydligande gällande vilket underlag som krävs för bearbetningskoncessionsprövningen. Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla det som faktiskt är relevant för det som ska prövas. En ökad tydlighet i detta avseende kan förhoppningsvis leda till snabbare processer, säger Tobias Kluge.

Effektivare och mer förutsebara tillståndsprocesser har länge efterfrågats av den svenska gruv- och mineralnäringen.

– Tillgången till metaller och mineral sätter takten i den reella klimatomställningen, samtidigt som ökad självförsörjning av just metaller och mineral är en nyckelfaktor i en allt mer instabil omvärld. Sverige har en världsledande gruv- och mineralnäring och stor potential att utvinna mer, effektiva tillståndsprocesser är därför helt nödvändiga, säger Tobias Kluge.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.


>> Läs mer om Natura 2000-prövningen här

>> Läs bokstavsutredningen om Natura 2000-tillstånd i samband med gruvverksamhet här